O projekcie

NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – edycja II

Innowacyjność mierzymy m.in. umiejętnością wdrażania wyników badań naukowych do przemysłu. Pomimo faktu, iż w województwie podkarpackim zlokalizowane są wszystkie ogniwa procesu innowacyjnego, sprzyjającego komercjalizacji wiedzy i technologii, napotyka ona mimo wszystko na wiele barier natury organizacyjnej, finansowej, świadomościowej oraz mentalnej. Istniejący potencjał nie przekłada się zatem na dynamiczny wzrost innowacyjności strategicznych dla Podkarpacia branż, takich jak elektromaszynowa, w tym lotnicza, chemiczna, spożywcza, turystyczna i informatyczna. Ma to związek z ograniczonym poziomem rzeczywistej współpracy uczelni (i zatrudnionych tam pracowników naukowych) z firmami działającymi w branżach strategicznych w zakresie wspólnej działalności badawczej sprzyjającej transferowi wiedzy i technologii, zakończonej wdrożeniem.
Odpowiedzią na istniejący problem są dwukierunkowe staże zaplanowane w ramach kolejnej edycji projektu NAUKA – STAŻ – GODPODARKA.  

 

Co proponujemy?

Pracownikom naukowym
STAŻE
w tzw. centrach sieci

Pracownikom przedsiębiorstw
STAŻE
na uczelniach

Cel stażu:

- rozwijanie zainteresowań badawczych naukowca w oparciu o rzeczywiste potrzeby i kierunki rozwoju firm z branż strategicznych

- testowanie przydatności teoretycznych rozwiązań prowadzonych badań w praktyce gospodarczej

- poznanie potrzeb i chłonności innowacyjnej podkarpackich przedsiębiorstw, prowadzące do zbliżenia oferty podkarpackich uczelni do ich potrzeb

Cel stażu:

- rozwijanie wiedzy i umiejętności pracownika w zakresie nowoczesnych procesów technologicznych i organizacyjnych podnoszących sprawność i wydajność pracy MSP

- poznanie możliwych obszarów współpracy MSP z uczelniami

zwiększenie zasobu wiedzy pracowników uczelni nt. potrzeb i oczekiwań MSP

A ponadto:

- 16 miejsc stażowych na podkarpackich uczelniach i 17 miejsc w centrach sieci

- od 64 do 160 godzin w ciągu 2-4 miesięcy na zdobycie nowych umiejętności, doświadczeń i znajomości

- dodatkowe korzyści: do 2000,00 zł miesięcznego wynagrodzenia dodatkowego dla uczestników stażu

- zwrot kosztów dojazdu, badań lekarskich u ubezpieczenia NNW

 

Kogo zapraszamy do projektu?

Jako stażystów:

  • zatrudnionych na umowę o pracę pracowników naukowych, naukowo dydaktycznych i/lub dydaktycznych podkarpackich uczelni w rozumieniu art. 110 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzących działalność naukową na rzecz strategicznych branż Podkarpacia
  • pracowników przedsiębiorstw oddelegowanych z MSP posiadających jednostkę organizacyjną (siedzibę/oddział/delegaturę/filię) na terenie województwa podkarpackiego i prowadzących działalność w jednej ze strategicznych branż Podkarpacia.

 

Jako Przyjmujących na staż:

  • centra sieci, czyli przedsiębiorstwa dysponujące potencjałem osobowym, merytorycznym i technologicznym do prowadzenia prac b+r oraz wdrażanie ich rezultatów do produkcji przemysłowej, prowadzące na terenie Podkarpacia działalność w jednej z BSWP;
  • uczelnie wyższe oferujące staż w swoich prowadzących w sposób ciągły podstawowych jednostkach organizacyjnych, zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego;

 

Udział w projekcie weźmie łącznie 33 osoby, wśród nich 17 naukowców (5 K; 12 M) i 16 pracowników firm (7 K; 9 M), oraz 16 przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Okres realizacji działań

Nabór Uczestników będzie trwał od VI 2014 r. do II 2015 r. Ocena formalna dokonywana będzie na bieżąco, ocena merytoryczna podczas comiesięcznych posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej.

Realizacja staży została zaplanowana:

  • naukowcy w centrach sieci: od VII 2014 r. do V 2015 r.
  • pracownicy przedsiębiorstw na uczelniach: od VIII 2014 r. do V 2015 r.

 

Staż każdego uczestnika będzie trwał – zgodnie z rzeczywistymi możliwościami stażystów – od 2 do 4 miesięcy (nieprzerwanie) i obejmie łącznie od 64 do 160 godzin.