Informacje dla uczestników

UCZESTNICY

W projekcie mogą uczestniczyć:

 1. ŚCIEŻKA 1: staże naukowców w przedsiębiorstwach:
 • pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i/lub dydaktyczni podkarpackich uczelni (zgodnie z art. 110 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym), zatrudnieni na umowę o pracę i prowadzący działalność naukową na rzecz jednej ze strategicznych branż Podkarpacia;

 • pragnący potwierdzić możliwość wykorzystania wyników prowadzonych prac badawczych w praktyce gospodarczej, gromadzący materiały do prac/rozpraw naukowych, chcący nabyć praktyczną wiedzę z zakresu wdrażania innowacji, z zastrzeżeniem, że nie mogą oni wykonywać pracy bezpośrednio związanej z działalnością przedsiębiorstwa

oraz tzw. centra sieci, czyli:

 • przedsiębiorstwa dysponujące potencjałem osobowym, merytorycznym i technologicznym umożliwiającym prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażanie ich rezultatów do produkcji przemysłowej, zainteresowane przyjęciem na staż naukowca, spełniające łącznie następujące warunki:

  • posiadające jednostkę organizacyjną (siedzibę/filię/ delegaturę/oddział) na terenie Podkarpacia;

  • prowadzące działalność gospodarczą na terenie Podkarpacia w jednej ze strategicznych branż (tj. elektromaszynowej, w tym lotniczej, chemicznej, spożywczej, turystycznej, informatycznej);

  • posiadające status średniego lub dużego przedsiębiorstwa;

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 17 naukowców, w tym 5 K i 12 M.

 

 1. ŚCIEŻKA 2: staże pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP na uczelniach:
 • pracownicy przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa);
 • zatrudnieni na terenie Podkarpacia;
 • zainteresowani podniesieniem wiedzy w zakresie wdrażania innowacji, podnoszenia sprawności i wydajności pracy, oraz umiejętności możliwych do wykorzystania w podnoszeniu poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa macierzystego;
 • oddelegowani przez przedsiębiorstwo spełniające następujące kryteria:
  • posiada jednostkę organizacyjną (siedzibę/filię/delegaturę/oddział) na terenie Podkarpacia;
  • prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego w jednej ze strategicznych branż (tj. elektromaszynowej, w tym lotniczej, chemicznej, spożywczej, turystycznej, informatycznej);
  • posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

 

Pracownicy przedsiębiorstw będą odbywali staże w prowadzących w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe podstawowych jednostkach organizacyjnych podkarpackich uczelni, w rozumieniu statutów tych uczelni.


Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 16 pracowników przedsiębiorstw, w tym 7 K i 9 M, delegowanych z 16 MŚP.
 

SZCZEGÓŁY WSPARCIA

Stażystom ze ŚCIEŻKI 1 przysługuje stypendium stażowe wypłacane przez Projektodawcę. Ponadto Projektodawca pokryje koszty badań lekarskich, wykupi ubezpieczenie NNW na czas trwania stażu oraz pokryje ewentualne koszty dojazdu na miejsce stażu.

Przedsiębiorstwu Delegującemu na staż pracownika w ramach ŚCIEŻKI 2 przysługuje rekompensata za czas pracy pracownika, w ramach którego uczestniczy on w stażu, a także zwrot kosztów wykupienia polisy NNW dla pracownika (jeśli zostanie wykupiona), zwrot kosztów badań lekarskich (wykonanych specjalnie na potrzeby stażu) i zwrot kosztów dojazdu z miejsca zatrudnienia do miejsca stażu

Udział w stażach pracowników przedsiębiorstw stanowi pomoc publiczną w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorstw Delegujących na staż.