Rekrutacja

Nabór uczestników do projektu jest ciągły i trwać będzie w okresie od czerwca 2014 r. do lutego 2015 r., przy czym nie dłużej niż do zakwalifikowania:

 • 17 naukowców (w tym 5 K; 12 M);
 • 16 MŚP oddelegowujących łącznie 16 pracowników (w tym 7 K; 9 M).


Jednocześnie odbywać się będzie rejestracja na stronie internetowej projektu i kwalifikacja Przyjmujących na staż. Ich aplikacje podlegać będą wyłącznie ocenie formalnej.

 

Etapy rekrutacji:

I – rejestracja na stronie internetowej projektu i złożenie w biurze projektu dokumentów zgłoszeniowych (Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami – wzory w zakładce Do pobrania);

II – ocena formalna dokumentów, dokonywana na bieżąco – kompletność złożonych dokumentów + spełnianie kryteriów dostępu według kryterium spełnia/nie spełnia;

III – ocena merytoryczna, dokonywana podczas odbywających się min. 1 raz w miesiącu posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej.

 

Punktowane będą:

 1. W przypadku naukowców:
 • dotychczasowa współpraca z przedsiębiorstwami
 • cel udziału w stażu.
 1. W przypadku pracowników delegowanych przez przedsiębiorców:
 • potencjał wykorzystania nabytej w czasie stażu wiedzy i kwalifikacji dla podniesienia innowacyjności macierzystego przedsiębiorstwa;
 • zajmowane stanowisko i w jego kontekście kompetencje do współpracy z przedstawicielami środowiska naukowego.
  Oceniana będzie również Indywidualna Koncepcja Stażu.

 

Dodatkowe punkty przyznawane będą:

 • młodym naukowcom, tj. osobom prowadzącym działalność naukową, które nie ukończyły 30. r. ż. + 5 pkt;
 • kobietom +5 pkt.

 

 

Ważne!

 1. Kandydat do projektu w dokumentach zgłoszeniowych ma obowiązek wskazania wybranego Przyjmującego na staż. W przypadku jego niewskazania – zgłoszenie zostanie odrzucone na etapie oceny formalnej.
 2. Dokumenty Delegującego na staż i pracownika przedsiębiorstwa podlegają wspólnej ocenie. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej Delegującego na staż i negatywnej weryfikacji pracownika, Delegujący na staż będzie miał możliwość zmiany personalnej pracownika. W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej Delegującego na staż automatycznie zostaje negatywnie zweryfikowany również delegowany pracownik.